Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (incluis verkopen) die worden afgesloten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan enkel schrijftelijk van worden afgeweken. Het komen tot een overeenkomst houdt voor de klant automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden in.

2. Offertes en prijslijsten blijven slechts 14 dagen geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt zal de prijs van de te factureren werken overeenkomstig worden aangepast.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Zij mogen niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom.

4. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en/of de EPB-verslaggever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte inbegrepen tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. Alle technische informatie dient voorafgaand aan de aannemer overhandigd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebrek hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

5. De uitvoeringstermijn kan worden geschorst door onvoorziene omstandigheden zonder dat de aannemer een vergoeding veschuldigd is, wanneer de klant hiervan ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum van verwittigd wordt. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of derden die in opdracht van de klant handelen, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor een vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6. De aangegeven levertermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet bindend.

7. De goederen worden op risico van de verkoper tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk en op een veilige manier kunnen worden geleverd en gestockeerd. Bij de koper geleverde, maar nog niet geplaatste goederen, vallen onder het risico van de klant.

8. Water, elektriciteit, verwarming en sanitaire voorzieningen zijn te voorzien door de klant.

9. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn als er binnen de 8 dagen geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer ter maatschappelijke zetel. Dit tijdstip wordt gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Onze verantwoordelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen die niet gelijkvormig zijn met de overeenkomst.

10. De aannemer is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant, tenzij uit de bestelbon zou blijken dat deze een wezenlijk deel van de overeenkomst uitmaken. Waar het over natuurproducten gaat kunnen verschillen in kleur en/of structuur geen reden tot weigering van het geleverde goed zijn.

11. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd verstuurd worden.

12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

13. De facturen zijn binnen de 14 dagen betaalbaar, zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de verkoper, gevestigd te Aalter, Leon Bekaertlaan 38, en in EUR.

14. Laattijdige betaling van de factuur maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en geeft de aannemer het recht de uitvoering van nog uit te voeren werken te schorsen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt zal de klant deze dienen te vergoeden.

15. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 8% alsmede een schadevergoeding van 10% (met minimum 75€) verschuldigd.

16. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling door de koper.

17. Annulering van een bestelling door de klant geeft de verkoper het recht 25% van de overeengekomen verkoopprijs te factureren aan de klant voor standaardproducten. Bij maatwerk wordt in dit geval 75% aangerekend.

18. Slechte werking van geïnstalleerde toestellen ten gevolge van externe factoren kunnen geen aanleiding geven tot terugname van het geleverde materiaal en/of weigering van betaling.

19. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Gent-Eeklo.

Joris Meuninck bvba
Leon Bekaertlaan 38
9880 Aalter
0479643884
joris@jorismeuninck.be
BE 0644.790.474

© All rights reserved